• +387 33 25 91 70
  • edhemb@bih.net.ba

Projektovanje


PROJEKTOVANJE

Osnovni biznis naše firme čini projektovanje u oblasti obnovljivih izvora energije i to: malih hidroelektrana, vjetroelektrana i solarnih fotovoltaičkih elektrana.


Nudimo izradu sve neophodne projektne dokumentacije od ideje do puštanja u pogon:

  • Idejno rješenje sa fizibiliti studijom
  • Idejni projekat
  • Glavni projekat
  • Izvedbeni projekat
  • Projekat izvedenog stanja

Također nudimo i :

  • Izradu elaborata priključka na visokonaponsku mrežu
  • Glavne projekte TS naponskog nivoa do 110/x kV
  • Reviziju projektne dokumentacije i izradu elaborata zaštite na radu i zaštite od požara
  • Ovjeru projektne dokumentacije sa potrebnim licencama nadležnih ministarstava u oba entiteta BiH

Projekti obuhvataju sve potrebne faze : arhitekturu, konstrukciju, građevinu, hidrograđevinu, mašinstvo, elektro fazu i IT projektovanje daljinskog nadzora i upravljanja.


Osim tehničkog i ekonomskog aspekta, prilikom projektovanja se vodi računa i o okolinskom i kulturno-historijskom aspektu.


Zadnje novosti

U pogon puštena mHE Krupac 2 x 700 kW na rijeci Željeznici u Istočnom Sarajevu

Investitor je SAS d.o.o. Priboj općina Ugljevik. Komp ...

Novi uspjeh bosanskohercegovačkih kompanija.

U općini Mojkovac u Crnoj Gori puštena je u pogon ...

mHE Veliki Duboki Potok

Investitor: DF Gradnja d.o.o. Ko ...

SE Alim

Investitor: Alim d.o.o. Visoko ...

TS HAK Tuzla

Investitor: Energoinvest d.d. Sa ...